Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ


Στ…… …………………..…… σήμερα .…… του μηνός ……….…….. του έτους 201.…  οι παρακάτω υπογράφοντες.
1) …………………………..…………………………………. του …..........….………………….. μελισσοκόμος κάτοικος …….……………....…...........………. με Α.Δ.Τ …………….….…. Α.Φ.Μ …….…...……….…… και αριθμό μελισσοκομικού βιβλιαρίου EL/……./………..
2) ……………………….………………….…………………. του …..........….………………….. μελισσοκόμος κάτοικος …….………….…..……..………. με Α.Δ.Τ ……………........….…. Α.Φ.Μ …….…………….……   συμφώνησαν  και  δέχτηκαν  τα  παρακάτω.
Ο πρώτος από τους παραπάνω ……….........…………………………………………………… (πωλητής) δήλωσε ότι είναι κάτοχος ……...…… μελισσοσμηνών από τα οποία πωλεί ………………………………………….. (………) σήμερα και μεταβιβάζει την κυριότητα τους στο δεύτερο από τους παραπάνω ………………………..................…………………… (αγοραστής) με τους παρακάτω όρους.
1) Η τιμή των μελισσοσμηνών συμφωνήθηκε να φθάσει στο ποσό των …………………… ……………………..................................…….……. ευρώ (………….) συνολικά.
2) Το ποσό θα δοθεί η έχει δοθεί από τον αγοραστή στον πωλητή και η κυριότητα των μελισσοσμηνών μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου στον αγοραστή. Ο δε πωλητής δεν έχει καμία απαίτηση πάνω στα μελισσοσμήνη αυτά.
-    Για όλα τα παραπάνω συντάχθηκε το συμφωνητικό αυτό και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους ενδιαφερόμενους.
ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ
   1. (ΠΩΛΗΤΗΣ)                                                                            2. (ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ)


 Γνήσιο υπογραφών από τα ΚΕΠ.